Pokyny pro strávníky - Základní škola Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
Úvodní strana Jídelna Pokyny pro strávníky

Pokyny pro strávníky

Provozní řád školní jídelny

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí:

 • novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování ze dne 1. 1. 2012, FN /Metodikou spotřebního koše
 • novým školským zákonem 561/2004 Sb., zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000 Sb.
 • vyhláškou 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných a dále hygienickými předpisy, včetně novelizace
 • vyhláškou 490/2000 Sb. ze dne 15.12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 • nařízením ES - od 1. 1. 2006, 852/2004 Sb. O hygieně potravin, ES 178/2002 Sb..
 • rozsahem poskytovaných služeb viz Systém HACCP

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti (např. v době nemoci).

Oběd si strávník může vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit nebo odebírat oběd za plnou cenu, s tím, že tuto skutečnost nahlásí u vedoucí školní jídelny (podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování).


2. Výdej obědů

Výdejní doba ŠJ: od 11,00 - 13,45 hod (výdej oběda pouze se stravovací kartou nebo čipem)

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

Výdej do jídlonosičů a pro cizí strávníky:

od 10,45 - 11,00 hod. (obědy nelze vydávat do skleněných nádob)

Výdej do jídlonosičů pro zaměstnance:

Zaměstnanci se zpravidla stravují ve školní jídelně, v nutných případech lze odebrat oběd i do jídlonosiče.

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.


3. Výše stravného

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky 107/2005 Sb.  O školním stravování platnou od 1. 1. 2012 a další úpravy stravného jsou řešeny číslovanými dodatky.


4. Přihlášení nových strávníků

1. V kanceláři vedoucí školní jídelny

2. Předložením přihlášky (kterou budoucí prvňáci dostávají u zápisu): první úhrada v hotovosti, další měsíce - jednorázovým nebo trvalým příkazem k úhradě u svého peněžního ústavu

3. Zakoupením karty nebo čipu (při ztrátě nebo poškození je třeba zakoupit v kanceláři ŠJ novou kartu nebo čip), která slouží k identifikaci po celou dobu stravování. Pokud strávník kartu nebo čip zapomene přinést, objednaný oběd dostane pouze na základě náhradní kartičky, kterou si vyzvedne v kanceláři školní jídelny a kterou po výdeji stravy odevzdá u výdejního okénka zpět

4. Přihlášení strávníků na další měsíce je provedeno automaticky                       


5. Objednávkový systém

Výběr oběda je možný přes menu, které je vydáváno s týdenním předstihem, aby si strávníci mohli včas oběd objednat (změny jsou přitom vyhrazeny). Jídelní lístek je dostupný na internetu (na adrese www.strava.cz) nebo prostřednictvím objednávkového boxu (umístěného u kanceláře školní jídelny). Pokud strávník včas (2 stravné – pracovní dny do 9.00 hodin dopředu) neprovede změnu výběru oběda, bude mu automaticky přiřazena volba č. 1.

Při prvním přihlášení na www.strava.cz je třeba zvolit jako zařízení ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí, toto je možné provést i přímo zadáním kódu 0246 (doporučeno je před stiskem tlačítka Odeslat ještě zatrhnout volbu Uložit vybrané zařízení, aby byla tato volba napříště již předvyplněna).

Poté je třeba vyplnit 3 údaje:

 1. Uživatel = u žáků a pedagogických pracovníků první část školní e-mailové adresy před zavináčem (vlevo od znaku @) většinou ve tvaru prijmeni.jmeno (pozor – psáno malými písmeny bez diakritiky)

 2. Heslo = variabilní symbol účtu ve školní jídelně

E-mail = e-mailová adresa, na kterou mají být zaslány zprávy při vyhodnocení  požadavků uživatele na zařízení (jídelně). Tuto položku vyplňujeme jen tehdy, pokud chceme zprávy zaslat na jinou adresu, než je trvale nastavena v nastavení uživatele.

Doporučeno je před stiskem tlačítka Odeslat ještě zatrhnout volbu Uložit nastavené hodnoty, aby byly tyto položky napříště již předvyplněny.

Po přihlášení je možné provádět změny v objednávce stravy (implicitně je objednána volba č. 1). Všechny možnosti systému jsou podrobně popsány v sekci Nápověda.


6. Způsob úhrady stravného

 • bezhotovostní
 • číslo účtu: 2300985955/2010 u Fio banky.
 • variabilní symbol: číslo žáka přiděleného vedoucí ŠJ
 • částka: stravovací zvyklosti x počet dnů v příslušném měsíci

Termín placení -  probíhá měsíc předem od 20. do 25. dne v měsíci.

Rodiče - zajistí dostatek finančních prostředků před termínem placení, aby bylo možné přihlásit strávníka k odběru stravy

Při nezaplacení stravného v daném termínu do 25. dne v měsíci, neuhrazených platbách, nebo při nepředložení dokladu o úhradě nejpozději do 29. dne v měsíci (před dnem nástupu) nebude strávník na stravování přihlášen.

Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, může být dítě úplně vyloučeno ze stravování. (dle školského zákona 561/2004  Sb. § 35).


7. Odhlašování strávníků

Odhlašování stravy - osobně, popř. telefonicky u vedoucí školní jídelny nejpozději den předem do 13.00 hod. nebo prostřednictvím objednávkového systému nejpozději 2 stravné (pracovní) dny předem do 9.00 hodin.                                     

Stravování žáků a zaměstnanců v době svátků a prázdnin je automaticky odhlášeno, v případě zájmu o odběr oběda je nutné se individuálně přihlásit (za plnou cenu).

Odhlašování strávníků - zaměstnanců:

1. Telefonicky nebo osobně lze odhlásit nejdéle do 7.00 hod příslušného dne.

2. Zaměstnanec je povinen si v době nemoci, studijního volna, prázdnin atd. odhlásit oběd

3. Pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a současně neodpracuje minimálně 3 hodiny, zaplatí oběd v plné ceně.            

Částka za odhlášené obědy je přičtena zpět na konto strávníka.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Hlášení změn je třeba provést do 15. dne v měsíci u vedoucí ŠJ (změny: stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu – nutné doložit písemně s podpisem, změna adresy, jména, ukončení docházky, vyrovnání případných přeplatků nebo nedoplatků)


8. Vyúčtování

Přeplatky se převádí automaticky na následující školní rok. Po ukončení stravování je každý strávník povinen nejpozději do jednoho měsíce účet zrušit a přeplatek si v kanceláři po předběžné dohodě vyzvednout nebo požádat o převedení na bankovní účet. Nevyzvednuté zůstatky na účtech strávníků podléhají ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (§100 a 101). ŠJ si tyto přeplatky po uplynutí zákonné lhůty tří let zúčtuje do tržeb. Za vrácený a nepoškozený čip dostane strávník nazpět její finanční hodnotu.


9. Závěrečné ustanovení

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost dne 6. 1. 2012.

Je vyvěšen na nástěnce ve ŠJ a na internetu – stránkách ZŠ.

 

 

Rychlé odkazy