Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Kučerová

(kabinet ve 2. podlaží pavilonu 2. stupně)

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě (Tel. 739507477)


Náplň práce školního metodika prevence:

MP:

Koordinuje tvorbu a realizaci preventivních aktivit školy - viz aktuální plán minimálního preventivního programu.

Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikových jevů u jednotlivých žáků a tříd.

Pracuje s žáky s projevy rizikového chování, poskytuje informace a poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.

Pracuje s třídními kolektivy na utváření příznivého klimatu - preventivně i na požádání TÚ.

Spolupracuje s centrem primární prevence a ostatními organizacemi - PPP, Policie ČR, OSPOD,...


Minimální preventivní program >


Školní krizový plán při výskytu šikany pro rodiče >


Školní krizový plán při výskytu šikany pro žáky >


Plán preventivního programu na školní rok 2018/2019 >


Dotazníkové šetření - kouření na naří škole >Rychlé odkazy