Úvodní strana Aktuality Oznámení rodičům a zákonným zástupcům žáků 1. stupně

Oznámení rodičům a zákonným zástupcům žáků 1. stupně

Informace k výuce od 25. května

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně,

pravděpodobně jste již zaznamenali, že od 25. května 2020 bude žákům 1. stupně umožněna přítomnost ve školách. Docházka do školy je dobrovolná, ve chvíli, kdy žák začne školu po předchozím přihlášení navštěvovat, se však stává jeho další přítomnost povinnou (případnou nepřítomnost musí tedy jeho zákonní zástupci řádně omlouvat). 

Důležité je vědět, že nepůjde o standardní výuku v podobě jako před vyhlášením mimořádných opatření, školy (a jednotliví učitelé) musí totiž nadále zajišťovat distanční výuku pro žáky, kteří od 25. 5. do školy nenastoupí. Základem a cílem dopolední části ve škole tedy bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Žáci, kteří budou do školy docházet (které jejich zákonní zástupci k docházce přihlásí), budou před 25. květnem rozděleni do maximálně 15členných skupin, jejichž složení se nebude moci až do konce školního roku měnit. Je tedy jasné, že velká část žáků nebude mít až do konce června ve škole p. učitelku, na kterou je zvyklá, ale pedagogického pracovníka, který bude mít na starost práci v příslušné skupině (převážnou část skupin tak s největší pravděpodobností pokryjí asistentky pedagoga). Tam, kde to půjde, budou základ skupin tvořit žáci jednotlivých tříd, v případě, že počet přihlášených žáků jedné třídy ale převýší 15, bude třeba nalosovanými žáky doplnit jiné skupiny. Podstatné je také to, že žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Tzv. ranní družina (podle Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení) není poskytována

Ministerstvo zdravotnictví navíc stanovilo tzv. osoby s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení níže) a důrazně nedoporučuje, aby do školy docházeli, jak samotní žáci s těmito rizikovými onemocněními, tak žáci, kteří žijí ve společné domácnosti s těmito osobami. Podle dosavadních vyjádření zůstane také, i po otevření škol, až 30. června 2020 v platnosti ošetřovné pro zákonné zástupce, kteří s dítětem zůstanou doma a do školy jej nepošlou.

Dopolední program bude probíhat v rozsahu cca 4 vyučovacích hodin podle rozvrhu, který se jednotlivé skupiny dozví v první den docházky (tedy v pondělí 25. května 2020). Poté bude následovat obědová pauza (viz níže) a odpolední program v téže neměnné skupině (s jiným pedagogickým pracovníkem). Odpolední program bude mít spíše volnočasový charakter, bude se do značné míry blížit běžné náplni školní družiny. Zde nás ale hodně omezuje opatření, že ačkoliv je doporučován co nejčastější pobyt venku, skupiny nesmí opustit areál školy a nesmí se při činnostech navzájem potkávat. Navíc může vzniknout problém, že např. ze skupiny starších dětí přihlásí do odpolední skupiny zákonní zástupci pouze jednoho nebo dva žáky, a i takováto “skupina” by potom musela (se svým pedagogem) pracovat samostatně a odděleně od ostatních. V takovém případě bychom k tomu už museli přihlížet při samotném sestavování jednotlivých skupin a takovéto žáky soustředit do společné skupiny již od rána.


Přítomnost žáků na základní škole se bude řídit následujícími principy:

a)       Před prvním vstupem žáka do školy

 • Zákonný zástupce vyplní elektronický dotazník (na www školy, viz níže) v Google Formulářích určený především k rychlému zjištění kolika žáků, a tedy kolika skupin se bude výuka týkat (povede i k rozdělení žáků do skupin, jejichž složení se již v průběhu docházky do školy nesmí měnit). Termín: do středy 13. května 2020

 • Zákonný zástupce písemně vyplní vytištěný formulář Čestné prohlášení s písemným seznámením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemným seznámením s vymezením rizikových skupin (viz odkaz ke stažení ze stránek MŠMT níže) a podepsaný jej vhodí nejpozději do čtvrtka 21. května 18:00 hodin do schránky u vstupních dveří školy (pokud by někdo neměl možnost si uvedený formulář vytisknout, může si prázdný vyzvednout ve složce umístěné též u vstupu do školy)

Čestné prohlášení + Přihláška na odpolední program

 • Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k trvalému vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

 

b)      Cesta do školy a ze školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

 • Dodržení odstupů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

c)       Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat shromažďování před školou (v čase od 7:50 do 7:55)

 • Před školou se seskupovat v pouze předem stanovené skupině (max. 15 žáků), jejíž složení bude po celou dobu docházky do školy neměnné (složení skupin a jméno pedagogického pracovníka, který bude mít dopoledne skupinu na starosti, bude oznámeno elektronicky nejpozději v průběhu neděle 24. května). Stejně tak bude ještě upřesněno a včas oznámeno, kde a za jakých podmínek se shromáždí jednotlivé skupiny 

 • Žáky před školou vyzvedne a do školy přivede pověřený pedagogický pracovník

 

d)      Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušky

 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat (žáci se toto dozví na 1. hodině)

  

e)      Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)

 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

 • Při odchodu na toaletu nebo do jiných společných prostor si žák opět musí roušku nasadit

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy

 

f)        Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

 • Pokud by nějaký žák v průběhu dne vykazoval některý z výše uvedených příznaků, bude umístěn do samostatné (předem určené, karanténní) místnosti a budou kontaktováni jeho zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola i spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak škola umístí do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka

 

g)       Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Pro žáky, kteří budou chtít odebírat obědy připravované školní jídelnou - ty je nutno předem přihlásit, bude tento oběd po skončení dopoledního bloku dopraven do učebny přidělené jejich skupině. Zde ve třídě jim bude oběd vydán a žáci jej budou moci za dodržení hygienických podmínek a rozestupů zkonzumovat. Tento postup byl schválen hygienickou stanicí

 • Roušku bude možné odložit pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku

 • Platba - úhrada za obědy bude probíhat jako doposud bezhotovostně. Je dobré překontrolovat v rámci aplikace Strava.cz zůstatek peněz na účtu žáka, provést propočet a popřípadě již další platby pozastavit, aby nevznikal zbytečný přeplatek


h)       Pravidla pro odpolední blok

 • Dle zjištěného zájmu o odpolední blok budou tento program zajišťovat zejména vychovatelky školní družiny

 • Jak bylo již zmíněno, odpolední - poobědní - program bude hodně podobný programu, který běžně probíhá ve školní družině

 • Opět bude nutno dodržovat vzájemné nesetkávání se jednotlivých skupin

 • Každý zákonný zástupce, který bude mít pro své dítě zájem o odpolední program,  dodá společně s Čestným prohlášením do školy Přihlášku, ve které mj. sdělí škole, kdy a za jakých podmínek bude jeho dítě opouštět školu (tuto Přihlášku nalezne na druhé straně Čestného prohlášení - viz výše), nejpozději do čtvrtka 21. května 18:00 hodin do schránky u vstupních dveří školy. Možno vytisknout oboustranně nebo si odebrat u vstupu do školy prázdný předtištěný formulář 

 • Účast ve skupině odpoledního bloku bude možné využít v pracovních dnech maximálně do 16 hodin


Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků, než se pustíte do vyplnění následujícího krátkého dotazníku, zkuste zvážit veškerá pro i proti, zda od pondělí 25. května 2020 poslat své dítě do školy či jej až do konce června ponechat doma při dosavadní výuce na dálku. V klidu a v pohodě si ještě jednou důkladně přečtěte úvodní odstavce a pak teprve vyplňujte. Dotazník prosíme vyplnit za každého žáka 1. stupně právě jednou, ať se již rozhodnete pro jeho účast ve škole nebo pro distanční výuku doma. Nezapomeňte, že Vaše rozhodnutí potřebujeme znát do středy 13. května, tak abychom měli dostatek času na vytvoření a vyladění práce jednotlivých školních skupin. 


Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme Vám všem železné (nijak nezkorodované) zdraví.

Vedení školy


<< INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Oznámení žákům, rodičům a zákonným zástupcům žáků devátých tříd >>

Rychlé odkazy