Úvodní strana Aktuality Oznámení žákům, rodičům a zákonným zástupcům žáků devátých tříd

Oznámení žákům, rodičům a zákonným zástupcům žáků devátých tříd

Informace pro deváté ročníky

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků 9. tříd,

pravděpodobně jste již postřehli, že od 11. května 2020 bude žákům 9. tříd umožněna přítomnost ve školách za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka do školy je dobrovolná (žák je nadále povinen se zúčastnit probíhající distanční výuky), ve chvíli, kdy žák začne školu po předchozím přihlášení navštěvovat, se však stává jeho další přítomnost povinnou (případnou nepřítomnost musí tedy jeho zákonní zástupci řádně omlouvat). Této docházky do školy se mohou zúčastnit pouze žáci, kteří budou absolvovat přijímací zkoušky (ne tedy žáci již přijatí, kteří přijímací zkoušky již vykonávat nebudou).

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo tzv. osoby s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení) a důrazně nedoporučuje, aby do školy docházeli, jak samotní žáci s těmito rizikovými onemocněními, tak žáci, kteří žijí ve společné domácnosti s těmito osobami.

Naše škola bude nabízet deváťákům tuto přípravu na přijímací zkoušky od čtvrtka 14. května 2020 ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek s výukou vždy od 9:15 do 11:00 hodin (v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat příprava v českém jazyce, v úterý a v pátek potom příprava v matematice).

Přítomnost žáků na základní škole se bude řídit následujícími principy:

 1. Před prvním vstupem žáka do školy

 • Zákonný zástupce vyplní elektronický dotazník v Google Formulářích (viz níže) určený především k rychlému zjištění kolika žáků, a tedy kolika skupin se bude výuka týkat (a k rozdělení žáků do skupin, jejichž složení se již v průběhu docházky do školy nesmí měnit). Termín: nejpozději do čtvrtka 7. května 2020

 • Zákonný zástupce písemně vyplní vytištěný formulář Čestné prohlášení s písemným oznámením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemným seznámením s vymezením rizikových skupin (viz odkaz ke stažení ze stránek MŠMT níže) a podepsaný jej vhodí nejpozději do úterý 12. května 18:00 hodin do schránky u vstupních dveří školy (pokud by někdo neměl možnost si uvedený formulář vytisknout, může si prázdný vyzvednout ve složce umístěné též u vstupu do školy)

http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/download/

 • Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k trvalému vyřazení žáka ze skupiny či přípravy


 1. Cesta do školy a ze školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

 • Dodržení odstupů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními


 1. Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat shromažďování před školou (příchod mezi 9:05 až 9:10 hodin)

 • Před školou se seskupovat v pouze předem stanovené skupině (max. 15 žáků), jejíž složení bude po celou dobu docházky do školy neměnné (složení skupin bude oznámeno elektronicky v průběhu středy 13. května)

 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník 


 1. Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušky

 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat (žáci se toto dozví na 1. hodině)


 1. Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)

 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy 


 1. Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

 • Pokud by nějaký žák v průběhu dne vykazoval některý z výše uvedených příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni jeho zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola i spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak škola umístí do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka


 1. Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Pro žáky účastnící se přípravy na přijímací zkoušky ve škole, kteří budou chtít odebírat obědy uvařené ve školní jídelně, bude tento oběd v nevratném obalu (v ceně 10 Kč za obal + 29 Kč za standardní oběd) po skončení výuky připraven k odběru a k odnesení domů

 • Obědy bude možné odebírat pouze v období docházky na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu


<< Oznámení rodičům a zákonným zástupcům žáků 1. stupně

Zápis do prvních tříd 2020 >>

Rychlé odkazy