Úvodní strana Jídelna Pokyny pro strávníky

Pokyny pro strávníky

Provozní řád školní jídelny 

Adresa školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Telefon: 734 798 200

Email:  jidelna @zsbcuo.cz

Zodpovědní pracovníci:

-          ředitel školy: Mgr. Martin Falta

-          vedoucí ŠJ: Dagmar Prokešová

-          vedoucí kuchař: Martin Lukes

1. Zásady provozu

Školní jídelna se řídí vyhláškou "O školním stravování č. 107/2005 Sb. doplněnou vyhláškou č. 313/1997 Sb. ze dne 3.12.1997 a Hygienickými předpisy, vyhláškou 137/2004 ze dne 1.5.2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací. Vyhláškou 84/2005 Sb.,o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, Vyhláška o školním stravování a hyg. předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků ZŠ v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Jídelna připravuje bezlepkovou dietu. Její příprava se řídí Směrnicí pro dietní stravování ve školní jídelně. Směrnice je k nahlédnutí v kanceláři ŠJ, nebo na webu školy www.zsbcuo.cz.

2. Výdej obědů

 11,00 - 13,45 hod.

Výdej do jídlonosičů a pro cizí strávníky:

 10,45 - 11,00 hod. (obědy nelze vydávat do skleněných nádob)

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady. Jídla vydávaná do jídlonosičů jsou určena k okamžité spotřebě, bez skladování.

Výdej do jídlonosičů pro zaměstnance:

Zaměstnanci se zpravidla stravují ve školní jídelně, v nutných případech lze odebrat oběd i do jídlonosiče.

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Výdej obědů je na čip, který strávník obdrží v kanceláři jídelny. V případě jeho ztráty se dostaví strávník do kanceláře ŠJ a zažádá o vydání čipu nového. Pokud si strávník zapomene čip doma, vytiskne si na samoobslužném počítači náhradní stravenku s číslem objednaného oběda a předá tuto stravenku vydávající kuchařce.

3.Výdej svačin

Výdej svačin probíhá první a druhou přestávku ve vyučování.

4. Přihlášení nových strávníků

Přihlášení probíhá osobně, nebo po telefonické domluvě mailem.

Mailem přihlašujeme pouze nové žáky školy. Pro přihlášení mailem je potřeba zaslat oskenovanou Přihlášku ke stravování, která je ke stažení na webových stránkách školy. Na základě těchto informací bude strávníkovi založen účet a budou mu (zákonnému zástupci) mailem sděleny podklady k platbě a základní informace o stravování v naší školní jídelně.

Strávník je přihlášen k odběru obědů až po proběhnutí platby. Čip mají děti navštěvující družinu připraven první školní den ve družině, děti které ji nebudou navštěvovat, dostanou čip první školní den u své paní učitelky.

Pro přihlášení během již probíhajícího školního roku je potřeba se dostavit osobně do kanceláře školní jídelny.

Cizí strávníci se přihlašují osobně v kanceláři ŠJ, kde obdrží veškeré informace ohledně odebírání obědů.

5. Objednávkový systém

Všechny děti, pokud to není individuálně domluveno se zákonnými zástupci jinak, mají objednány obědy na všechny dny v následujícím měsíci, krom prázdnin a dnů ředitelského volna.

Svačiny si musí strávník objednat sám.

Změny v objednávce je možno provést na www.strava.cz

Číslo jídelny 0246,    uživatel: příjmení.jméno strávníka (bez diakritiky),    heslo přidělí vedoucí ŠJ

Všechny děti mají automaticky přihlášeny obědy číslo 1. Pro změnu je třeba označit jídlo č.2 a informace odeslat kliknutím na zelenou ikonu ODESLAT, jinak se objednávka neuloží.

6. Způsob úhrady stravného

  • bezhotovostní
  • číslo účtu: 2300985955/2010  variabilní symbol: číslo žáka přiděleného vedoucí ŠJ
  • částka: cena oběda x počet dnů v příslušném měsíci

Termín placení -  probíhá nejpozději k 22. předchozího měsíce.

Při nezaplacení stravného v daném termínu do 25. dne v měsíci, neuhrazených platbách, nebo při nepředložení dokladu o úhradě nejpozději do 29. dne v měsíci (před dnem nástupu) nebude strávník na stravování přihlášen.

Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, může být dítě úplně vyloučeno ze stravování. (dle školského zákona 561/2004  Sb. § 35).

7. Cena oběda:

Děti:

       7-10 let: 25,-Kč

      11-14 let: 27,-Kč

      15 a více 29,-Kč

Cizí strávníci: 65,-Kč ( cena potravin 33,- Kč, mzdová režie 18,50Kč, provozní režie 13,50Kč)

 8. Odhlašování strávníků

Odhlašování stravy - osobně, telefonicky či mailem na jidelna@zsbcuo.cz nejpozději den předem do 13.00 hod,  nebo prostřednictvím objednávkového systému www.strava.cz nejpozději  den předem do 13,00 hodin.

První den nemoci, je možné oběd odhlásit nejpozději do 7,00h, nebo odebrat oběd od 10,45 do 11,00h do jídlonosiče.

Stravování žáků a zaměstnanců v době svátků a prázdnin je automaticky odhlášeno, v případě zájmu o odběr oběda je nutné se individuálně přihlásit (za plnou cenu).

Odhlašování strávníků - zaměstnanců:

1. Telefonicky nebo osobně lze odhlásit nejdéle do 7.00 hod příslušného dne.

2. Zaměstnanec je povinen si v době nemoci, studijního volna a dovolené atd. oběd odhlásit.

3. Pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a současně neodpracuje minimálně 3 hodiny, zaplatí oběd v plné ceně.          

Částka za odhlášené obědy je přičtena zpět na konto strávníka.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

9. Vyúčtování

Přeplatky se převádí automaticky na následující školní rok.

Po ukončení stravování je každý strávník povinen nejpozději do jednoho měsíce účet zrušit a přeplatek si v kanceláři po předběžné dohodě vyzvednout nebo požádat o převedení na bankovní účet. Nevyzvednuté zůstatky jsou po měsíci odeslány na číslo účtu uvedené v přihlášce strávníka.  Platby, které se vrátí zpět na účet školní jídelny  z důvodu nedoručitelnosti zůstávají na účtech strávníků a podléhají ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (§100 a 101). ŠJ si tyto přeplatky po uplynutí zákonné lhůty tří let zúčtuje do tržeb.

10. Závěrečné ustanovení

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost dne

Je vyvěšen na nástěnce ve ŠJ a na internetu – stránkách ZŠ www.zsbcuo.cz

 

V Ústí nad Orlicí dne

podpis vedoucí ŠJ: …...………………                  podpis ředitelky školy: ……………………

 

Rychlé odkazy