Úvodní strana Výuka Rj - Ruský jazyk Ruský jazyk na škole

Ruský jazyk na škole

Ruský jazyk na naší škole

V rámci povinného předmětu Druhý cizí jazyk mají žáci v sedmém, osmém a devátém ročníku možnost zvolit si výuku ruského jazyka jako rozšíření jazykového vzdělání na základní škole. Vyučovací předmět má časovou dotaci: 7. – 9. ročník, 2 hodiny týdně. 

Výuka probíhá v jazykových a kmenových učebnách. Je koncipována tak, aby žáky postupně vybavovala dovednostmi potřebnými k dalšímu rozvoji učení v cizím jazyce. Je směřována k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v základních životních situacích a hovořit o tématech, která odpovídají jejich jazykové úrovni.

V počáteční fázi výuky se žáci seznamují s azbukou, učí se číst i psát. Postupně se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života, správně konverzovat ve známých kontextech, vhodně reagovat na sdělení a porozumět mluvenému i písemnému projevu. Při výuce gramatiky je kladen důraz opět na komunikační schopnosti žáků, důležité je správné použití jednoduchých vazeb a frází. Významným prvkem výuky je soustavný zřetel k mateřštině žáků. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, správnou výslovnost, intonaci a zvýšenou pozornost věnujeme také poslechu. Práce s textem je založena na vyhledávání jednotlivých informací, schopnost tvoření otázek a odpovědí, které z textu vyplývají.

Žáci se v 7. ročníku seznamují se základními odlišnostmi při výslovnosti hlásek, s intonací ruských vět, se základní slovní zásobou a s písmeny ruské azbuky. Učí vyjádřit základní informace o sobě a své rodině, místě bydliště, zálibách, škole a další informace. Žáci 8. a 9. ročníku pak dále rozšiřují slovní zásobu, učí se skloňovat podstatná a přídavná jména, časovat slovesa, základní a řadové číslovky a gramatiku používat při tvoření vět. Dále se věnují dalším konverzačním tématům, např. volba povolání, využití volného času, seznamování se, telefonování aj. Součástí je zapojení pohybových her, básniček, písniček k motivaci a povzbuzování zájmu o jazyk.

Spolu s komunikativní orientací je rovněž kladen důraz na seznamování žáků s reáliemi rusky mluvících zemí, což je v dnešní době snadnější díky internetu a dalším médiím (rádio, televize, tisk), které je možné ve výuce s ohledem na vybavenost učebnen používat. To vše umožňuje přiblížit žákům jejich kulturu, tradice, zvyky a způsoby života, a zároveň je porovnávat s naší zemí a následovně i s jinými cizojazyčnými kulturami.

Učební materiály

Pro výuku ruského jazyka byla zvolena moderní řada Raduga po-novomu, 1. a 2. díl. Z nevelkého počtu učebnic, které jsou na českém knižním trhu dostupné, se tato jeví jako nejvhodnější pro naše potřeby výuky. Obsahem učiva prvních dvou dílů jsou znalosti jazyka podle evropského referenčního rámce – úroveň A1-A2 SERR pro jazyky. Tento celkem pětidílný soubor učebnic ruštiny pro začátečníky je určen k výuce ruštiny především na středních školách a první dva díly právě také pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na základních školách. Součástí učebnic jsou pracovní sešity pro žáky a nahrávky na CD, které obsahují úvodní texty lekcí, fonetická, poslechová i mluvnická cvičení.

Učitelé RJ

  • Mgr. Gabriela Cachová, Mgr. Jan Jetmar, Mgr. Petra Mihulková

Rychlé odkazy