Úvodní strana Družina Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Na základě ustanovení §30, odst. 1/zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a ve znění pozdějších předpisů vydávám tuto směrnici. Směrnice je součástí školního vzdělávacího programu pro školní družinu:

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

Dítě má právo:

 • využívat služeb školského zařízení
 • na výchovu a vzdělání, jež směřuje k rozvoji jeho osobnosti
 • na odpočinek a volný čas
 • účasti na hrách přiměřených jeho věku

 

Dítě je povinno

 • dodržovat vnitřní řád a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
 • udržovat pořádek v prostorách školní družiny, včetně sociálních zařízení
 • respektovat zákaz manipulace s technickým vybavením (okna, elektroinstalace)
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků
 • ohlásit vychovatelce, cítí-li se nemocné nebo se zraní
 • na ulici při vycházkách dodržovat dopravní předpisy
 • dodržovat pitný režim, nápoje si hradí rodiče
 • chovat se ve školní jídelně podle pokynů vychovatelky
 • ve školní družině se chovat slušně a kolektivně, šetřit svěřený majetek - hračky, knihy, nábytek.

 

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • přihlásit dítě do družiny prostřednictvím vyplněného zápisního lístku, stejně tak postupují i v případě odhlášení dítěte
 • omluvit nepřítomnost dítěte v družině, odchylky od docházky dítěte, nebo pokud má dítě odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku. V takovém případě sdělí rodiče tuto skutečnost družině pouze písemnou formou. Na telefonickou žádost není dítě možné uvolnit!
 • vyzvednout si dítě do konce provozu školní družiny, v opačném případě vychovatelka kontaktuje Odbor sociálních věcí Městského úřadu
 • vyzvedávat si děti prostřednictvím školního vrátníku u vchodu školy
 • jestliže dítě svévolně poškodí nebo zničí majetek ŠD věc opravit nebo nahradit
 • ředitel školy může vyloučit žáka ze ŠD:

1)     při opakovaném porušování schváleného řádu ŠD

2)     z důvodu nezaplacení úplaty za ŠD. Pokud stanovené školné není zaplaceno měsíc po termínu (v závažných případech je možno domluvit splátkový kalendář).

 

3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 • dle zákona 258/ 2008 Sb. o ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence je nutné zákon. zástupcem prohlížet dětem často vlasy.

Při nálezů vší:   1) nahlásit tuto skutečnost škole,

                        2) omluvit dítě z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení

Pokud vši objeví učitel, uvědomí telefonicky rodiče a ten si dítěte odvede domů co nejdříve (jedná se o infekční onemocnění).

 • bezpečnost a zdraví dětí je zajištěna stálým dohledem vychovatelek
 • vychovatelka si osobně převezme děti od učitelky po skončení vyučování na chodbě školy před třídami. Pokud se žák zdrží ve třídě (doučování, služba, kroužek), odpovídá za něho učitelka a poté ho osobně předá vychovatelce. Po odpoledním vyučování přivede učitelka děti do ŠD, pokud má vychovatelka v oddělení již jiné děti.
 • zákonní zástupci si děti vyzvednou prostřednictvím školního vrátníku u hlavních dveří, na své děti čekají ve vestibulu školy. Z hygienických důvodů nechodí do šaten a tříd ŠD (prosíme o dodržení).
 • veškerý kontakt s rodiči se provádí formou písemnou (diář žáka) nebo ústní, po domluvě i mimo pracovní dobu
 • změna docházky, odhlášení dítěte nebo nepřítomnost se omlouvá pouze písemně do diáře žáka. Telefonicky se žádné omluvy nepřijímají!
 • o nemoci či zranění dítěte informuje vychovatelka bezodkladně telefonicky rodiče a domluví se na dalším postupu (případném vyzvednutí dítěte)
 • děti jsou formou her a činností vedeny k přátelství, kamarádství a vzájemnému respektu. Jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování.
 • dítě nesmí bez dovolení opouštět třídu, při odchodu na toaletu se nikde nezdržuje
 • při vycházkách dodržují děti dopravní předpisy pro chodce. Při přecházení vozovky vkročí vychovatelka do vozovky jako první a poslední ji opouští. Používá bezpečnostní terč.

 

 

 4. PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 • o přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy
 • školní družina je v provozu následovně: ranní družina od 6.15 do 8.00 hod., odpoledne do 16.30 hod.,
 • oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků denně přítomných
 • rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy. Podmínky spojování oddělení po 15.00 hod. jsou v závislosti na pracovní době vychovatelky a to do počtu maximálně 30 dětí.
 • vychovatelka si osobně převezme děti od učitelky po skončení vyučování na chodbě školy před třídami
 • oddělení využívají tělocvičnu, školní hřiště, školní dvorky, sportovní třídy ve ŠD
 • podepsané oblečení a boty odkládají děti v šatně školy, uzamčené do 15.00 hodin. Aktovku odkládají do regálu na chodbě ŠD nebo ve třídě. V šatně, na WC a ve třídě udržují žáci pořádek.
 • mobilní telefony nebo finanční obnos nenechávají žáci v aktovce na chodbě, předají je vychovatelce, která je při odchodu na hřiště nebo na vycházku, uzamkne ve třídě
 • v době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem a rodiči. V době mimořádných prázdnin je činnost ŠD zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika
 • ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

 

5. ÚPLATA ZA POBYT DÍTĚTE VE ŠD

 • úplata za pobyt dítěte ve ŠD je stanovena Pokynem ředitele školy včetně dodatků. Celková částka činí 200,- Kč/ měsíc. Tato částka platí i pro každé další zapsané dítě v případě docházky sourozenců.
 • výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (nutno doložit písemně)

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (nutné doložit písemně)

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na náhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

 

V Ústí nad Orlicí 1. 9. 2016                                                                                         Mgr. Falta Martin v. r.

                                                                                                                                            ředitel školy

Rychlé odkazy